, University of Brighton, Brighton, United Kingdom