, Samford University McWhorter School of Pharmacy, United States