Thorell, Anna, University of Brighton, United Kingdom