Slevinski, Casey U, St. John Fisher College, New York, United States