Glover, Emma, University of Brighton, United Kingdom