Healey, Gail, University of Brighton, United Kingdom