Bows, Hannah, Durham University, Durham, United Kingdom