Benson, Helen, University of Technology Sydney, Sydney, Australia, United Kingdom