Davies, J G, University of Brighton, Brighton BN2 4GT, UK, United Kingdom