Silverthorne, Jennifer, University of Manchester, Manchester, United Kingdom