Hodgson, Jenny, University of Brighton, United Kingdom