Prins, Louis, School of Pharmacy, University of Namibia, Namibia