Boucher, Mary, University of Brighton, United Kingdom