Sosabowski, Michael H, University of Brighton, United Kingdom