Naro, Patricia B, Samford University, Birmingham, United States