Eynon, Sally, University of Brighton, United Kingdom