Denyer, Stephen P, University of Brighton, United Kingdom