Bradley, Steven, University of Brighton, United Kingdom