Sansgiry, Sujit S, University of Houston, Texas, United States