Efferth, Thomas, Johannes Gutenberg University Mainz, Germany