Tweddell, Simon, University of Bradford, United Kingdom