Goddard, Alice, University of Brighton, United Kingdom