Schneider, Carl R, The University of Sydney, Sydney, Australia