Fernando, Gita, University of Sri Jayewardenepura, Colombo, Sri Lanka