Davies, J G, University of Brighton, Brighton, United Kingdom