Butler, Tommy, University of Brighton, United Kingdom