Shevchuk, Yvonne, University of Saskatchewan, Canada